Regionale experttafel

Regionale experttafel
24 augustus 2021 admin

Regionale experttafel

Ten behoeve van de ontwikkeling van het expertisenetwerk in de regio’s Utrecht en Flevoland zijn meerdere verkennende gesprekken gevoerd met onder andere ervaringsdeskundige jeugdigen en ouders, jeugdzorgprofessionals, onderwijs, expertteams en gemeenten. Conclusies uit deze gesprekken waren onder andere dat het expertisenetwerk geen nieuwe laag moet worden in het zorglandschap, maar dat moet worden gewerkt vanuit wat al georganiseerd is in de regio’s. Ook werd geconcludeerd dat het belangrijk is om jeugdigen en ouders te betrekken bij de inzet van het expertisenetwerk en dat het levensloopgericht werken om het patroon van vooral inzet bij escalatie van problemen te doorbreken. Dit vraagt een breder perspectief dan alleen de jeugdhulp. Ook het bijdragen aan samenwerking tussen verschillende professionals van verschillende instellingen die samenwerken in een maatwerkaanpak, aandacht voor de mogelijkheden die gezinsvormen bieden en mogelijkheden voor meer beschermd ontwikkelen naar zelfstandigheid werden als aandachtspunten genoemd. Met deze aandachtspunten als leidraad is vervolgens een procesbegeleider geworven om het expertisenetwerk te helpen opzetten. Bovendien is besloten om met behulp van actieonderzoek de ontwikkeling van de expertisenetwerken in 2022 te versterken

(Bron: Klankbordsessie inzet 2021 expertisenetwerken).

De inmiddels geworven procesbegeleider heeft op basis van verkennende gesprekken met de voorzitters van de experttafels inmiddels een mogelijke aanpak voor het lerende netwerk geformuleerd. De focus in deze aanpak ligt op het in onderlinge uitwisseling en middels kennisversterking komen tot een adequater taakuitvoering. Deze uitwisseling en kennisversterking zal grotendeels worden gebaseerd op de zgn. ‘rode dradenanalyse’ die de voorzitters van de regionale experttafels tweemaal per jaar uitvoeren. Deze rode dradenanalyse wordt door de voorzitters en ervaringsdeskundigen vertaald naar een ontwikkelagenda voor de relevante betrokkenen, zoals aanbieders, gemeenten en partners uit het ‘voorveld. Het actieonderzoek moet aan dit ontwikkelproces op basis van de rode dradenanalyse bijdragen. Afgesproken is dat de voorzitters, ervaringsdeskundigen en actieonderzoekers bepalen aan welke speerpunten het actieonderzoek bijdraagt en op welke specifieke onderdelen het actieonderzoek zich dan richt. Een van de thema’s waarop het actieonderzoek zich zou moeten of kunnen richten is het door het expertisenetwerk gewenste levensloopvolgend leren.

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*